© 2024 Simpson.dk - Oils by Simpson - Endoca CBD urter og plantebasereret kropspleje. All rights reserved
Søg
Close this search box.

Lovgivning og told

Hos Oils by Simpson sælger vi lovlige CBD varer ifølge EU regulativer og EU´s kosmetik forordning.

Endoca´s produkter, er lovlige ifølge EU´s gældende kosmetik forordning og regulativer for CBD markedsført som kosmetiske produkter. Og derfor markedsfører vi dem som wellness produkter i henhold til reglerne.

THC niveauet I Endoca´s hamp / cannabis produkter, udgør oftest mellem ikke målbart og op til 0,05% og overholder dermed grænsen for THC indhold i hamp produkter, som i EU er på maksimalt 0,20% THC.

Læs mere hos Miljøstyrelsen i Danmark ” Cannabis og CBD(cannabidiol) i kosmetiske produkter “. Læs nærmere her om CBD markedsført efter EU’s kosmetik forordning her i linket https://mst.dk/kemi/kemikalier/fokus-paa-saerlige-produkter/kosmetik/saerlige-stoffer/saerligt-om-cannabis-og-cbd/

Til Danmark, oplever vores over 20.000 brugere at få leveret uden toldsager. Tolden i Danmark har flere gange udtaget enkelte leveringer for tjek af THC indhold, og de har levet op til kravene i Danmark.

Til Grønland leverer vi igen, uden toldsager.

Til Sverige Leverer vi uden told problemer

Til Norge  Leverer vi igen uden told problemer.

Til Storbritannien Leverer vi uden told problemer

Grundet varernes fri bevægelighed i EU, så har du som privat person ret til at kunne modtage dine økologiske Endoca cannabis CBD produkter fra et EU land hvor produktet er lovligt og leveret hjem til dig i Danmark og andre EU lande.

Fri bevægelighed for varer Europa-Parlamentet – Til din rådighed

Den frie bevægelighed for varer, som er den første af de fire grundlæggende friheder på det indre marked, er sikret gennem afskaffelsen af toldafgifter og kvantitative restriktioner samt gennem forbuddet mod foranstaltninger med tilsvarende virkning. Principperne om gensidig anerkendelse, fjernelsen af fysiske og tekniske hindringer og fremme af standardisering blev tilføjet for at videreføre gennemførelsen af det indre marked. Med vedtagelsen af de nye retlige rammer i 2008 blev markedsføringen af produkter, den frie bevægelighed for varer, markedsovervågningssystemet i EU og CE-mærkningen styrket i væsentlig grad.

Endvidere er princippet om gensidig anerkendelse blevet konsolideret, så det dækker et bredt udvalg af andre produkter, der ikke er omfattet af EU-harmoniseringen. Læs mere her: http://www.europarl.europa.eu/factsheets/da/sheet/38/fri-rorlighet-for-varor

Retsgrundlag  

Artikel 26 og 28-37 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

UNIONENS INTERNE POLITIKKER OG FORANSTALTNINGER – DET INDRE MARKED

Artikel 26

(tidl. artikel 14 i TEF)

1. Unionen vedtager foranstaltninger med henblik på oprettelse af det indre marked eller sikring af dets funktion i henhold til de relevante bestemmelser i traktaterne.

2. Det indre marked indebærer et område uden indre grænser med fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital i overensstemmelse med bestemmelserne i traktaterne.

3. Rådet fastlægger på forslag af Kommissionen de retningslinjer og betingelser, der er nødvendige for at sikre afbalancerede fremskridt i alle berørte sektorer.

FRIE VAREBEVÆGELSER

Artikel 28

(tidl. artikel 23 i TEF)

1. Unionen er bl.a. en toldunion, som omfatter al vareudveksling, og som indebærer forbud mod told ved indførsel fra og ved udførsel til andre medlemsstater, såvel som mod alle afgifter med tilsvarende virkning, samt indførelse af en fælles toldtarif over for tredjeland.

2. Bestemmelserne i artikel 30 og i kapitel 3 i dette afsnit finder anvendelse på varer med oprindelse i medlemsstaterne og på de varer hidrørende fra tredjeland, som frit kan omsættes i medlemsstaterne.

Artikel 29

(tidl. artikel 24 i TEF)

Ved varer, som frit kan omsættes i en medlemsstat, forstås sådanne fra tredjeland hidrørende varer, for hvilke de af vedkommende medlemsstat foreskrevne formaliteter i forbindelse med indførelsen er blevet opfyldt, og for hvilke denne medlemsstat har opkrævet gældende told og afgifter med tilsvarende virkning, og for hvilke disse told- og afgiftsbeløb ikke er blevet helt eller delvis godtgjort.

KAPITEL 1

TOLDUNIONEN

Artikel 30

(tidl. artikel 25 i TEF)

Told ved indførsel og udførsel og andre afgifter med tilsvarende virkning er forbudt mellem medlemsstaterne. Dette gælder også finanstold.

Artikel 31

(tidl. artikel 26 i TEF)

Rådet fastsætter på forslag af Kommissionen toldsatserne i den fælles toldtarif.

Artikel 32

(tidl. artikel 27 i TEF)

Kommissionen tager under udøvelsen af de hverv, der er betroet den i medfør af dette kapitel, hensyn til:

a) nødvendigheden af at fremme samhandelen mellem medlemsstaterne og tredjeland

b) udviklingen af konkurrencevilkårene inden for Unionen i det omfang, denne udvikling medfører en styrkelse af virksomhedernes konkurrenceevne

c) Unionens behov for forsyninger med råvarer og halvfabrikata, idet den samtidig bør påse, at konkurrencevilkårene mellem medlemsstaterne med hensyn til færdigvarer ikke fordrejes

d) nødvendigheden af at undgå alvorlige forstyrrelser i medlemsstaternes økonomiske liv og af at sikre en rationel udvikling af produktionen og en forøgelse af forbruget inden for Unionen.

KAPITEL 2

TOLDSAMARBEJDE

Artikel 33

(tidl. artikel 135 i TEF)

Inden for traktaternes anvendelsesområde træffer Europa-Parlamentet og Rådet efter den almindelige lovgivningsprocedure foranstaltninger til styrkelse af toldsamarbejdet mellem medlemsstaterne og mellem disse og Kommissionen.

KAPITEL 3

FORBUD MOD KVANTITATIVE RESTRIKTIONER MELLEM MEDLEMSSTATERNE

Artikel 34

(tidl. artikel 28 i TEF)

Kvantitative indførselsrestriktioner såvel som alle foranstaltninger med tilsvarende virkning er forbudt mellem medlemsstaterne.

Artikel 35

(tidl. artikel 29 i TEF)

Kvantitative udførselsrestriktioner såvel som alle foranstaltninger med tilsvarende virkning er forbudt mellem medlemsstaterne.

Artikel 36

(tidl. artikel 30 i TEF)

Bestemmelserne i artikel 34 og 35 er ikke til hinder for sådanne forbud eller restriktioner vedrørende indførsel, udførsel eller transit, som er begrundet i hensynet til den offentlige sædelighed, den offentlige orden, den offentlige sikkerhed, beskyttelse af menneskers og dyrs liv og sundhed, beskyttelse af planter, beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller arkæologisk værdi eller beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret. Disse forbud eller restriktioner må dog hverken udgøre et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne.

Artikel 37

(tidl. artikel 31 i TEF)

1. Medlemsstaterne tilpasser de statslige handelsmonopoler, således at enhver forskelsbehandling af medlemsstaternes statsborgere med hensyn til forsynings- og afsætningsvilkår er udelukket.

Denne artikels bestemmelser finder anvendelse på ethvert organ, gennem hvilket en medlemsstat, de jure eller de facto, direkte eller indirekte, kontrollerer, leder eller øver mærkbar indflydelse på indførsel eller udførsel mellem medlemsstaterne. Disse bestemmelser finder også anvendelse på statskoncessionerede monopoler.

2. Medlemsstaterne afholder sig fra at indføre nye foranstaltninger, som strider mod de i stk. 1 anførte principper, eller som begrænser rækkevidden af de artikler, der angår forbuddet mod told og kvantitative restriktioner mellem medlemsstaterne.

3. I tilfælde af at et statsligt handelsmonopol indebærer en regulering, der tilsigter at lette afsætningen eller sikre en bedre udnyttelse af landbrugsprodukter, skal der ved anvendelse af bestemmelserne i denne artikel sikres tilsvarende garantier for de pågældende producenters beskæftigelse og levestandard.

Læs dem her ->  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT

Du kan hos Lægemiddelstyrelsen læse nærmere om deres syn på CBD og cannabis. Spørgsmål og svar om medicinsk cannabis: Hvad er lovligt? -> https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/special/medicinsk-cannabis/

Share

Har du spørgsmål?

Vi er klar til at hjælpe dig – kom i kontakt med os per telefon, chat eller e-mail – Klik på kontakt os for mere information derom